เชิญคลิ๊กที่ภาพ เพื่อส่งข้อความถึง ผอ.โรงเรียน
โครงการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
ณ หอประชุมเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองขลุง

ประวัติโรงเรียน

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๑๔ นายอภัยจันทวิมลพณฯรัฐมาตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะได้เดินทาง  มาตรวจราชการที่อำเภอขลุงเพื่อตรวจสถานที่ที่จะสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญศึกษาในท้องที่อำเภอขลุงโดยนายวิศิษฐ์วิสานนท์  นายอำเภอขลุงและนายบุญส่ง   มีสุขศึกษาธิการอำเภอขลุง  ได้นำคณะดังกล่าวไปตรวจดูสถานที่ที่จะสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญและพณฯรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับคณะได้ตกลงเลือกที่ดินสาธารณประโยชน์ " ทุ่งโขดทราย"  ตำบลวันยาว  เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญในปีการศึกษา ๒๕๑๔ เนื่องในพิธีรัชดาภิเษก

 

                 ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้ลงมติให้กระทรวงศึกษาธิการตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญรวม 9 โรงเรียนสำหรับภาคตะวันออกตั้งที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีในปีการศึกษา ๒๕๑๔ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในมหามงคลสมัยเถลิงถวัลราชสมบัติครบ๒๕ปีได้รับชื่อพระราชทานว่า " โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก " อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง  โรงเรียนรัฐบาลลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๑๔)

                อำเภอได้ทำการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๘ พฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๑๔ และเปิดเรียนเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายนพ.ศ. ๒๕๑๔  มีนักเรียนชาย ๒๒ คนนักเรียนหญิง ๒๓ คน  รวมทั้งสิ้น ๔๕  คนโดยอาศัยเรียนที่โรงเรียนวัดซึ้งบน ( สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖ ) และมีครูจากโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำเภอขลุงมาช่วยทำการสอนรวม ๒ คนคือนางสาวดวงใจ เมธวัน ครูโรงเรียนบ้านบ่อ (จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ ๓) และนางอนงค์เจนอบรมครูโรงเรียนวัดซึ้งล่าง (ประชาอุทิศพิทยาคาร) และนายบุญส่งมีสุขศึกษาธิการอำเภอขลุงปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่

               วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๑๔ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๑๔ อำเภอได้บุกเบิกที่ดินสาธารณประโยชน์  "  ทุ่งโขดทราย  " ตำบลวันยาวโดยติดต่อรถแทรกเตอร์ของนายมณเฑียรบำรุงพานิชถาวรมาช่วยบุกเบิกพื้นที่ดังกล่าวโดยมิได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆและได้ติดต่อรถแทรกเตอร์ของนายสำราญสาระกุลมาช่วยบุกเบิกพื้นที่โดยเสียค่าใช้จ่ายในอัตราครึ่งราคา

              วันที่  ๙  มิถุนายน ๒๕๑๔  เวลา ๑๐.๓๐ น. ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนเป็นการเฉลิมฉลองในมหามลคลสมัยเถลิงถวัลราชสมบัติบรรจบครบรอบ ๒๕ ปี  ณที่สาธารณประโยชน์ "ทุ่งโขดทราย" ตำบลวันยาว  โดยมีนายประจำประทีปฉายศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์

              กรมวิสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายธวัฒน์   อังคะนาวินครูโทโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕  ปัจจุบันมีผู้บริหารรวม ๑๑ คนมีว่าที่ร้อยตรีสุชาติ  สงวนทรัพย์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน

 

        รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท  ขอพระราชทานจัดตั้งโรงเรียน เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสมหามงคลนี้ โดยจัดตั้งโรงเรียนระดับสามัญศึกษาขึ้น ๙ โรง  ทั่วพระราชอาณาจักรด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  แต่ละโรงเรียนได้รับนามราชทานว่า “รัชดาภิเษก” ประกอบกับชื่ออาเภออันเป็นที่ตั้งดังนี้

 

 

๑. โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ 
๒. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด
๓. โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  อำเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์
๔. โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก  อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี
๕. โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก  อำเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๖. โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร
๗. โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี
๘. โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก  อำเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
๙. โรงเรียนปงรัชดาภิเษก  อำเภอปง  จังหวัดพะเยา 
๑๐.โรงเรียนรัชดาภิเษก  อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี

สัญลักษณ์ประจําโรงเรียน : ตรารัชดาภิเษกประกอบด้วยเลข ๙ เปลวเพลิงเศวตฉัตร

 

อักษรย่อ  :  ข.ร.ภ.

อัตลักษณ์  :  โรงเรียนคุณธรรม

เอกลักษณ์ : ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คําขวัญและปรัชญา : นตฺถิปญฺญาสมาอาภา ( แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ) 

คติพจน์ประจําโรงเรียน : รักษ์ศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการสืบสานงานพระราชดาริ

สีประจําโรงเรียน : เหลืองน้ำเงิน

        - สีเหลือง เป็นสีประจำรัชกาลที่ ๙  ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีความมีวินัยความซื่อสัตย์ความเสียสละและความอดทน

        - สีน้ำเงิน เป็นสีประจำพระมหากษัตริย์ 

ต้นไม้ประจําโรงเรียน : ราชพฤกษ์

 

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME